แค่นอนกรน หรือ หยุดหายใจขณะหลับ

ระดับความง่วงในขณะทำกิจกรรมต่างๆ